لیست قیمت سختی گیر رزینی

TAMADONARIA.COM29

لیست قیمت سختی گیر رزینی نصب سختی گیر بر مبنای آزمایش آب نصب و راه اندازی می گردد.

سختی گیر رزینی آنیونی
سختی گیر رزینی کاتیونی
سختی گیر رزینی میکس بد

مطالب در مورد ,سختي گير رزيني و رزين و انواع ,رزين کاتيون و آنيون رزين مشترک آنيون و کاتيون ميکس بد است
مقدار اندازه گيري رزين و واحد اندازه گيري رزين ,کيلوگرين, در هر فوت مکعب است

باتوجه به آنکه حجم يونهاي مختلف بويژه يون هاي هيدراته شده متفاوت است از اين رو ، در اثر ورود و خروج يون ها با حجم هاي متفاوت ، شبکه رزين مجبور به انبساط و يا انقباض مي شود . با توجه به آنکه کار رزين هاي تبادل يوني به صورت سيکلي است يعني در زمان سرويس به تدريج اشباع شده و سپس با احيا کردن رزين به حالت اوليه بر مي گردند .

طراحي و ظرفيت طراحي بر مبناي در خواست سختي گير رزيني مهم است .از نظر طراحي ابعاد فيلتر رزين ظرف حاوي رزين مهم است ،چون اگر اين تغيير حجم رزين در يک سيکل کاري در نظر گرفته نشود ممکن است رزين در داخل فيلتر سربسته ،فضاي کافي براي انبساط نداشته باشد و در نتيجه تحت فشار قرار گرفته و بخشي از دانه هاي رزين شکسته شوند رزين هاي آنيوني چه قوي و چه ضعيف ۲۰ درصد تورم دارند .

عملکرد رزين به طور کلي رزين هاي ضعيف خيلي کم يونيزه مي شوند همانند يک اسيد يا باز ضعيف که مثلا اسيد ضعيف در محيط قليايي مي تواند يونيزه شوند. بنابراين اين رزين کاتيوني اسيدي ضعيف فقط کاتيون نمک هاي ضعيف چون بي کربنات ها را ميتواند حذف کند و نيز رزين هاي آنيوني ضعيف ميتواند فقط بنيان اسيدهاي قوي معدني چون کلريدريک اسيد را حذف کند.

اگر آبي ابتدا از ستون رزين اسيدي قوي عبور داده شوند و سپس وارد ستون ,رزين آنيوني قوي ,شوند ، آب بدون يون توليد مي شود چرا ؟در اثر عبور آب از ستون رزين هاي اسيدي قوي همه املاح به اسيدهاي مربوط تبديل مي شوندحال اگر املاح آب را به صورت نمک در نظر بگيريم و رزين اسيدي قوي را به صورت RH نشان دهيم ، طبق رابطه از بستر رزين ، کاتيونهاي آب جذب رزين مي شوند.

ديده مي شود که همه ترکيباتي که مي توانستند يونيزه مي شود نيز جذب رزين مي شود ، از اين رو به اين آب ، آب بدون يون گفته مي شود .در رزينها به شکل آزاد شدن منو مرها و تخريب کوپليمرها وجود دارد که اين موضوع در کاربردهايي مانند توليد آب بدون يون و بويژه در صنايع داروسازي, اهميت دارد . توجه :تحت هيچ شرايطي رزين هاي آنيوني نبايد در تماس با اسيد نيتريک قرار گيرند چون منجر به انفجار مي گردد .

تماس رزين با اسيد نيتريک ,رقيق مجاز است اما بايد مطمئن بود که اولا اسيد نيتريک تغليظ نمي شود و ثانيا محيط بسته نباشد تا امکان افزايش فشار فراهم نشود ولي بهر حال کار با ,اسيد نيتريک, رقيق نيز نبايد در دماي بالا باشد . در مورد رزين هاي کاتيوني کار با اسيد نيتريک مجاز است ولي غلظت هاي بالاي اسيد نيتريک بيش از سه نرمال مي تواند باعث تخريب تدريجي شبکه رزين شود .

عمر مفيد و ظرفيت رزين هاي کاتيوني و نيز رزين هاي آنيوني ضعيف بيشتر تحت تاثير فشارهاي مکانيکي و نيز آلودگي رزين مي باشد . اما وضع براي, رزين هاي آنيوني قوي ,فرق مي کند چون آمين مکانيکي و نيز آلودگي رزين مي باشد . اما وضع براي رزين هاي آنيوني قوي چه از نوع ۱ و يا نوع ۲ بطور متوسط در هر سال حدود ۵ تا ۱۰ درصد ظرفيت خود را از دست مي دهد .

فرم هيدروکسيدي رزين آنيوني قوي ناپايدار مي باشد از اين رو توصيه مي شود که اگر قرار است رزين آنيوني براي مدتي ذخيره شوند به صورت مرطوب و فرم استاندارد آن نگهداري شود يعني رزينهاي کاتيوني به صورت هيدروژني يا سديمي و, رزينهاي آنيوني ,به صورت کلرايد باشند.

پايداري گرمايي رزين در ,سختي گير رزيني محدوده دمايي مجاز براي رزينها توسط شرکت سازنده بر حسب استاندارد توليد آن شرکت اعلام مي گردد معمولا ماکزيمم دماي مجاز براي رزين هاي کاتيوني قوي يا ضعيف ۱۲۰ درجه سانتيگراد مي باشد اما ماکزيم دماي مجاز براي رزينهاي آنيوني به نوع رزين و نوع يون متحرک در داخل شبکه بستگي دارد.

اگر رزين آنيوني قوي نوع ۱ باشد دماي ماکزيمم براي فرم کلرايد ۸۰ درجه و فرم ,هيدروکسيد ۴۰ درجه مي باشدگاهي رزين آنيوني قوي نوع ۱ را از آکريليک و دي وينيل بنزن سنتز مي کنند . براي اين نوع رزين ها فرم کلرايد داراي دماي مجاز ماکريمم ۷۵ درجه سانتيگراد و به فرم, هيدروکسيد ۳۵, درجه مي باشد.

افزايش دما به بيش از حد ماکزيمم باعث تشديد افت ظرفيت تبادل يوني رزين ها مي شود و از اين نظر رزين هاي آنيوني آکريليکي ناپايدار تر از رزين هاي استيرني مي باشند .اندازه و ضريب يکنواختي دانه هاي رزين درسختي گير رزيني رزين ها را به صورت دانه هاي کروي با اندازه ۳۰۰ ميکرون تا ۱۲۰۰ ميکرون مي سازند.

همانند ذرات بستر براي مشخص کردن توزيع ذرات ، اصطلاح اندازه موثر اندازه که ۹۰ در صد دانه ها درشت تر از آن هستند و ضريب يکنواختي استفاده مي شود . در,تصفيه آب, رزين هاي با اندازه موثر حدود ۷۰۰ ميکرون و ضريب يکنواختي کمتر از ۷/۱ مطلوبتر است .

طراحی و ساخت فیلتر پیش تصفیه و تصفیه سختی گیر رزینی

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIA.COM