سختی گیر رزینی

TAMADONARIA.COM30

سختی گیر صنعتی طراحی و ساخت فیلتر سختی گیر آنیون و سختی گیر کاتیونی در تمامی دبی های خروجی سختی گیر رزینی آنیون و سختی گیر رزینی کاتیون اقتصاد رزين در ,سختي گير رزيني رزين ها معمولا برحسب حجم فروخته مي شوند . قيمت هر ليتر رزين آنيوني قوي سه تا چهار برابر يک رزين اسيدي قوي مي باشد که اين به علت پيچيدگي توليد رزين هاي, آنيوني قوي ,است

رزين هاي آنيوني ضعيف تقريبا به همان قيمت رزين هاي آنيوني قوي هستند . قيمت رزين هاي اسيدي ضعيف تا سه برابر رزين هاي ,اسيدي قوي ,مي باشدمقايسه رزين هاي ضعيف و قوي از نظر راندمان احيا هرچند که رزنهاي تعويض يوني ضعيف ، قادر به تعويض همه يون ها نيستند و فقط قادرند يون هاي با شرايط خواصي را حذف کنند ولي هم در صنايع کاربرد بيشتري از رزين هاي نوع قوي دارند .

هم معمولا گرانتر از رزين هاي قوي هستند و اين به آن خاطر است که راندمان احيا رزين هاي ضعيف بيشتر از رزين هاي قوي است . راندمان احيا چنين تعريف مي شوند يون هاي تعويض شده ماده احيا کننده با رزين تقسيم بر يون هاي موجود در کل ,حجم ماده احيا کننده در, سختي گير رزيني راندمان احيا رزين هاي قوي معمولا کمتر از ۴۰ درصد است يعني ۶۰ درصد از ماده شيميايي عملا تلف مي شود.

ولي راندمان احيا رزين هاي ضعيف تا حدود ۱۰۰ درصد مي باشد به علاوه رزين ضعيف را هم مي توان با اسيد يا بازضعيف و هم با اسد و يا باز رقيق احيا کرد .نشتي ناخالصي ها از رزين ها در ,سختي گير رزيني ديديم که رزين هاي نوع ضعيف فقط بعضي از يون هاي محلول را جذب مي کنند ولي از نظر تئوري رزين هاي کاتيوني قوي ،همه کاتيونها و رزين هاي آنيوني قوي ، همه آنيون هاي ناخالصي را حذف مي کنند.

اما در عمل به خاطر برگشت پذير بودن واکنش هاي تعويض يوني مقدار کمي ناخالصي به صورت نشتي در تصفيه آب ديده مي شودحذف آهن و منگنز با رزين تبادل يوني شرايط هاي خواص در, سختي گير, رزيني دارد.با رزين هاي کاتيوني چه نوع هيدروژني و چه نوع سديمي مي توان آهن و منگنز را چون بقيه کاتيون حذف کرد . اما به علت آلوده شدن رزين ها به رسوب و بروز مشکلات معمولا بايد نکاتي را رعايت نمود .

اولا بايد دقت کرد که قبل از حذف يون آهن توسط رزين هيچ هوايي با آب در تماس قرار نگيرد چون اگر هوا در آب وجود داشته باشد ، آهن و منگنز محلول در آب اکسيد شده و به فرم هيدروکسيد غير محلول در مي آيند و در نتيجه روي ذرات رزين رسوب کرده و باعث آلوده شدن رزين مي گردند . بايد آب چاه مستقيما به دستگاه تعويض يوني پمپ شود قبل از مخزن آب خام و مهمتر اين است که محلول احيا کننده رزين هم بايد عاري از هوا باشد.

چون در اين صورت نيز آهن و منگنز آزاد شده توسط اسيد يا نمک طعام ، توسط اکسيژن به صورت رسوب هيدروکسيد در مي آيند که رزين آلوده خواهند کرد .سختي گير تعويض يوني سختي گير رزيني m , دستگاه تصفيه آب در اين نوع سختي گير رزيني ، رزين کاتيوني سديمي از نوع قوي وجود دارد که باعث مي شوند يون هاي سختي آور آب کلسيم و منيزيم با سديم رزين تعويض شوند در نتيجه آب بدون سختي توليد مي شود .

اين تعويض يون سديم رزين با يون هاي کلسيم و منيزيم آب ورودي آنقدر ادامه مي يابد که رزين نياز به احيا داشته باشد يون سختي آور در آب تصفيه شده نشت کند که معروف عدم توانايي رزين براي تعويض يون است . با محلول نمک طعام رزين را احيا مي کنند که طي آن يون هاي کلسيم و منيزيم محبوس در شبکه رزين با سديم نمک تعويض مي شوند .

در پايان کار احيا رزين را با آب تازه مي شويند تا نمک اضافي حذف شده و دستگاه ,سختي گير رزيني, آماده سرويس گردد .در زمان احيا با نمک طعام ، رزيني که پراز يون هاي کلسيم است دوباره به صورت رزين سديمي در مي آيد.تصفيه مقدماتي آب قبل از ورود به واحد تعويض يوني, سختي گير رزيني بعضي از موارد موجود در آب مي توانند مضر و آلاينده واحد هاي تعويض يوني باشند . از اين رو براي سلامتي کار واحد هاي تعويض يوني بهتر است که اين مواد مضر حذف يا به صورت بي ضرر در آيند .

مهمترين آنها
کلر آزاد در ,سختي گير رزيني است که ممکن است شبکه رزين را مورد حمله قرار دهد و باعث فرسايش فيزيکي رزين ها گردد .
مواد معلق و رنگ در ,سختي گير رزيني مواد معلق ريز مي توانند باعث مسدود شدن حفره هاي سطح رزين ها شوند که در عمل منجر به کاهش راندمان تعويض يوني مي شود .که حتما واجب است قبل از سختي گير رزيني آب خام از فيلتر شني و کربن اکيتو فعال عبور نمايد سپس وارد سختي گير شود.

آلودگي آهن در ,سختي گير رزينی تقريبا مقداري زيادي آهن با مواد آلي جذب شده روي رزين هاي آنيوني ديده مي شود . از اين رو ترکيبي از تميز کردن آهن و مواد آلي مي تواند به بهتر شدن راندمان رزين کمک کند . براي تميز کردن رزين مي توان از کلريد ريک اسيد ۱۰ درصد و يا محلول سديم دي تيونيت استفاده کرد آلاينده هاي آلي در ,سختي گير رزيني

شستشوي منظم هفتگي يا ماهانه با محلول آب نمک قليايي باعث حذف آلاينده هاي آلي خواهد شد و رزين را طبق روشهاي معمولا احيا مي کنند و سپس محلول ۱۰ درصد نمک طعام حاوي سود سوز آور ۲ درصد محلول آب نمک قليايي را تا دماي ۴۰ درجه سانتيگراد گرم کرده و بستر رزين را از محلول فوق پر مي کنند . پس از گذشت ۵ الي ۱۰ ساعت محلول آب نمک قليايي را خارج مي سازد

در مجوع کل تفسير ,سختي گير رزيني ابتدا بايد قبل از دستگاه تصفيه آب فيلتر تا ۲۰ ميکرون ذرات معلق آن گرفته شود بايد آب خام چاه ميکروب زدايي شود ۳ بايد مواد آلي با تزريق ميکروب زدايي کلر از آب حذف شود ۴ قبل از ورود به ,سختي گير رزيني, مجدد فيلتر ۵ ميکرون شود سپس وارد ,سختي گير رزيني گردد.

تعريف و اصول کلي ,سختي گير رزيني وقتي نيم کيلو نمک سديم سولفات در يک ليتر آب ريخته شود قسمتي از نمک يونيزه مي گردد و به يون مثبت سديم کاتيون و يون منفي سولفات آنيون تجزيه مي شود . حال اگر به محلول فوق محلول کلسيم نيترات اضافه شود ، نمک کلسيم سولفات تشکيل مي شود که چون نا محلول است به رسوب در محلول باقي مي ماند.

*انواع رزين ها, کاتيون و آنيون
*رزين قوي سديمي
*رزين اسيدي قوي

*رزين بازي ضعيف
*رزين بازي قوي
*رزين بازي قوي که بعداز واحد رزين بازي ضعيف قرار گرفته باشد

*رزين بازي قوي که بعد پس از واحد هوادهي دي گازاتوروواحد رزين بازي ضعيف قرارگرفته باشد.
*رزين قوي سديمي فقط يون هاي کلسيم و منيزيم را حذف مي کند .
*رزين بازي ضعيف فقط بنيان اسيدي هاي قوي را حذف مي کند .نيترات –کلرايد سولفات

*رزين بازي قوي همه آنيون ها به علاوه سيليکا را حذف مي کند . سيليکا – نيترات – کلرايد – بي کربنات – سولفات
*رزين بازي قوي يکسري ديگر از آنيونها راحذف مي نمايد = سيليکا – دي اکسيد کربن – نيترات – کلرايد – سولفات
والي آخر که هر کدام از رزين ها کاربرد خو را دارد يکسري از رزين ها هم اثر رنگبري و مواد شيميايي مصنوعي را نيز دارند

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM