تصفیه آب SDI

تصفیه آب SDI طراحی و ساخت انواع بگ فیلتر نانو ۱ میکرون همراه با هوزینگ
SDI =UPVC SDI چيست : (Silt Density Index )
گرفتگي بيولوژيکي فرآيند نمک زدايي غشائي نسبت به فرآيند نمک زدايي
حرارتي به پيش تصفيه بيشتري نياز دارد .

تکنولوژي هاي جداسازي وحذف نمکهاي محلول توسعه يافته اند اما اين
مکانيسم ها همچنين مي توانند مانع عبور ترکيبات فيلتر شوند . غشاء ها
جهت منابع آبي داراي مواد جامد فيلتر شدني (filterable ) زياد و جامدات
معلق زياد طراحي شده اند زيرا موجب کاهش کيفيت و کميت آب توليدي
مي شوند و يا منجر به کاهش عمر و عملکرد غشاء مي شوند .

مواد جامد فيلتر شونده بوسيله فرآيندهاي پيش تصفيه از فيلتر حذف مي
شوند که اين عمر باعث کم شدن غلظت جامدات معلق و سيلت آب منابع
مي شوند اين تر کيبات با يک پارامتر تجمعي تحت عنوان شاخص چگالي
سيلت ( SDI ) اندازه گيري مي شوند مقادير SDI آب منبع تمايل به کثيف
شدن غشاء را نشان مي دهد .

براي محاسبه آن نمونه آب را با يک فشار ثابت از فيلتري با قطر روزنه برابر
um 45 / . عبور داده مي شود . عموما بيشتر فيلترها جهت داشتن يک
عملکرد قابل پيش بيني و ثابت به يک آب با SDI کمتر از ۴۵/ . نياز دارند
انعقاد با تعديل PH و فيلتراسيون عمومي ترين شکل پيش تصفيه
استفاده شده براي آب شور است.

در حاليکه براي آبهاي لب شورفرآيند پيش تصفيه ممکن است شامل ته
نشيني و سختي زدايي هم شود . کدورت آب نمک زدايي شده جهت
اطمينان از عملکرد مطمئن سيستم بايستي کمتراست ۱NTU و SDI
کمتر از ۴۵/ . باشد کدورت ( يا شمارش متناوب ذرات ) در خط پايش شود
SDI ميتواند در محل تعيين شود و فرکانس انجام اين کار به ميزان تغييرات
وخصوصيات سيستم بستگي دارد.

هدف دوم کاهش اثرات جريان پايين دست برفرآيندهاي تصفيه از قبيل
ترسيب و گرفتگي ميباشد بازدارندهاي ترسيب جهت کاهش اثرات
نمکهاي با حلاليت پايين يا مواد شيميايي خواص ازقبيل سيليکات استفاده
ميشود در حاليکه از گندزداها جهت کاهش موارد مشابه گرفتگي هاي زيستي
استفاده مي شود . عوامل اکسيد کننده مانند کلر آزاد مي تواند به غشاء
ها آسيب برساند بنابراين نياز است تااز جريان آب حذف شوند.

طراحي و ساخت هوزينگ هاي فيلتر SDI براي تصفيه آب دریا و تصفيه
فاضلاب و تحويل فوري فروش ابزار سنجش SDI آلمانی
مدیریت
۰۹۱۲۱۴۳۵۲۲۹ یونسی