پیش تصفیه آب

TAMADONARIA.COM25

پیش تصفیه آب صنعتی پیش تصفیه آب دریایی در همه موارد تصفیه آب و در مدار تصفیه آب در ابتدای خط قرار می گیرد طراحی و ساخت فیلتر شنی و فیلتر کربنی نصب انواع فیلتر های پیش تصفیه صنعتی فیلتر شن معدنی مداربسته پرورش ماهی

گاهی اوقات پیش تصفیه آب در تصفیه خانه ها مورد نیاز است و گاهی صافیهای عمودی یا قائم اغلب از بدنه فلزی ساخته می شوند در حالیکه بدنه صافیهای کندو تند بتنی است و معمولا عمق بستر صافی را طوری در نظر می گیرند که در شستشوی معکوس بکواش جا برای انبساط بستر وجود داشته باشد.

بهترین روش برای چیدمان و کیفیت تصفیه آب صنعتی شنهای درشت در زیر و شنهای متوسط در وسط و شنهای ریز در بالای مخزن می باشداصل این فیلترها و پدیده صاف سازی آب بسیار پیچیده است درسته ما فقط شن داخل مخزن می ریزیم ولی عمل کردن این تصفیه آب صنعتی, خیلی پیچیده و حساب شده است از این نوع صاف کردن با شن مواد معلق کلوئیدی و باکتریها حذف نمی شوند.

ولی مواد معلق سرگردان در این نوع فیلترها گرفتار می شوند و از فیلتر شنی ها نمی توانند عبور نمایند ,دستگاه تصفیه آب صنعتی, بسیار پیچیده است بعضی ها خیلی ساده به این سیستم نگاه میکنند و فقط شکل ظاهری دستگاه را در نظر میگیرند که مخزن کجایی است پمپ طبقاتی کجایی است و ممبران کجایی است ؟

پیش تصفیه آب در مدار تصفیه خانه آب شهری در حال حاضر دو نوع مهم از صافیهای تند مورد استفاده قرار می گیرند :صافیهای با ماسه ریز که افت فشار زیادی دارند و در شستشوی آنها فقط از آب استفاده می نمایند.

صافیهای با ماسه درشت و افت فشار کمتر که در شستشوی آنها از هوا و آب توما استفاده میشوند تحت نام کلی AQUAZUR مورد استفاده قرار می گیردتصفیه آب یا ضد عفونی آب یا میکروب زدایی اغلب اوقات کلمات ضدعفونی کردن و استریل کردن به جای یکدیگر به کار رفته و باهم اشتباه می شوند .

وقتی می گوئیم آب آشامیدنی را باید قبل از توزیع و تصفیه آب استریل کنیم در حقیقت همان ضد عفونی کردن است زیرا مثلا کلر نمی تواند عمل استریل کردن را که منظور از آن از بین بردن کلیه میکروارگانسیمها با افزودن عوامل فیزیکی و شیمیائی است انجام دهددر حالی که با افزایش کلر عمل ,ضد عفونی , کردن از بین عوامل بیماری زاست انجام می گیرد .

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIA.COM