قیمت تصفیه آب کشاورزی

TAMADON1

قیمت تصفیه آب کشاورزی در اصل تصفیه اب چاه لب شور برای کشاورزی کاری بسیار آسان است .ولی کشاورزان باید در ابتدا به مصرف بهینه آب تصفیه شده تاسیسات خود را به روز و آبیاری قطره ای و سپس صرفه جویی کنند. در همین راستا وقتی آب شیرین به زمین برسد تاثیرات آن در خاک تغیراتی انجام می دهد. تاثیر کاتیون ها و آنیون ها در ,تصفیه آب کشاورزی, و ,خاک کشاورزی کاتیون هایی که در ساختمان کانی ها قرار دارند، توسط فرآیند هوادیدگی ، به تدریج در دسترس قرار می گیرند .

سرعت آزاد سازی کاتیون ها در کانی های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. معمولا کانی های حاوی کلسیم ، سریع تر از بقیه هوادیده می شوند و کانی هایی که دارای پتاسیم هستند ، از نظر سرعت هوادیدگی وضعیت متوسطی دارند.

معمولا نمک ها به صورت نمک های کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیبم در افق های زیرین تجمع می یابند. هنگامی که افق های روئین ، نسبت به افق های زیرین خشک تر باشند، این نمک ها از طریق صعود کاپیلاری ، همراه با آب به طرف بالای نیم رخ حرکت می کنند.

تنظیم ,خاک کشاورزی ,و ,تصفیه آب, کشاورزی درصد کاتیون ها و آنیون ها را در برخی از ,آب, های سطحی کشاورزی و زیر زمینی مناطق مختلف ایران نشان می دهد . در مواردی که آبها سدیمی بوده و یون سدیم ، غالب آن ها محسوب می شود ، در اکثر این آب ها کلسیم کاتیون غالب می باشد.

به طور کلی ، در صورتی که آب سدیمی نباشد، ترتیب فراوانی کاتیون ها به صورت پتاسیم * منیزیم *کلسیم می باشد. همچنین بررسی روند آنیون ها نشان می دهد که در آبهایی که تحت تاثیر فعالیت انسانی قرار نگرفته اند قیمت تصفیه آب کشاورزی پایین تر است و، آنیون غالب بی کربنات می باشد.

آنیون ها به صورت : کربنات *نیترات * بی کربنات * سولفات * کلر می باشد. در صورتی که از این آبها برای آبیاری کشاورزی و گلخانه ای استفاده شود ، امکان تجمع یون های سدیم ، منیزیم ، کلر و سولفات در خاک بالا می باشد که می تواند منجر به شور و شدیمی شدن خاک کشاورزی گردد .

مقدار تلفات ناشی از فرسایش بسیار متغیر است ، اما این فرآیند می تواند مقادیر زیادی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و سایر عناصر را جا به جا نماید . در خاک های مرطوب ، مواد فرار بیشتر، گار نیتروژن و به مقدار کمتری ، اکسید های کاهش یافته نیتروژن ، سولفید هیدروژن و متان تولید می نمایند .

انتشار این مواد به جو میتواند سبب کمبود عناصر غذایی گردد. استاندارد سازی ,خاک کشاورزی, از طریق ,آب کشاورزی پتاسیم در ,خاک کشاورزی, و ,تصفیه آب کشاورزی, و کمک آن به ,خاک کشاورزی گیاهان پتاسیم را به مقدار زیاد و به شکل یون K مثبت جذب می نمایند .

خنثی شدن بار مثبت یون های پتاسیم با بارهای منفی نیترات ، فسفات و سایر آنیون ها ، به حفظ شرایط الکتریکی خنثی در خاک کشاورزی و گیاهان کمک می نماید. پتاسیم مانند نیتروژن و فسفر جزءعناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه محسوب می گردد .

مقدار پتاسیمی که جذب گیاه می شود با مقدار نیتروزن مورد استفاده گیاه قابل رقابت است در بعضی از گیاهان میزان پتاسیم مورد نیاز گیاه بیش ازنیتروژن می باشد. برای مثال گیاه سیب زمینی با راندمان ۵۰ تن در هکتار ۲۴۰ کیلو گرم پتاسیم در هکتار جذب می کند ، در حالی که میزان برداشت نیتروزن آن ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار می باشد.

از نظر اهمیت ، پتاسیم سومین عنصر غذایی است که کمبود آن می تواند رشد گیاه را محدود سازد. پتاسیم در خاک کشاورزی ،در ساختار کانی ها ، به صورت یون های هیدراته در محلول و یا بر روی مکان های تبادلی قرار دارد .پتاسیم تبادلی ، به یون های پتاسیم هیدراته جذب شده بر روی مکان های دارای بار منفی رس و ماده آلی گفته می شود .

توزیع پتاسیم در ,خاک کشاورزی, پتاسیم مانند ، نیتروژن ، فسفر و گوگرد ، با ترکیبات آلی پیوند کووالانسی برقرارنمی نماید. این عنصر به شکل یون های فعال که در داخل سلول های زنده گیاهان نگهداری می شوند ، باقی می ماند و به راحتی از بقایای مواد آلی غیر زنده آبشویی می شوند .

متوسط غلظت پتاسیم در پوسته زمین ، ۲۳ گرم در کیلوگرم است . پتاسیم غیر تبادلی ، به طور میانگین در حدود ۹۹ درصد از پتاسیم کل خاک کشاورزی را تشکیل می دهد. پتاسیم تبادلی ، حدود ۱ درصد از آن را تشکیل داده و پتاسیم محلول ، معمولا تنها۰۱/۰ درصد از پتاسیم کل خاک را به خود اختصاص می دهد.

آزمایشات ,خاک کشاورزی, و ,آب کشاورزی, در محصول ,کشاورزی, تاثیر گذار و ضروری است . و اگر بالا باشد قیمت تصفیه آب کشاورزی آن بالا است و آزمایش فیزیکی ,آب کشاورزی, و ,خاک کشاورزی, میتواند کمک به سزایی در کنترل محصول ,کشاورزی, و رشد گیاه نماید بدون آنالیز نمیتوان رشد گیاه را کنرل کرد برای مثال کنترل اندازه گیری یون نیترات NO3 در آب به روش اسپکتروفتومتری با سدیم لیسیلات

یون های نیترات و سالیسیلات باهم تشکیل سدیم نیتروسالیسیلات زرد رنگ می دهد، جذب این ترکیب را میتوان در طول موج ۴۲۰nm با دستگاه اسپکتروفتومتراندازه گرفت غلظت یون نیترات در آب هایی که بین ۰/۲ تا ۴۰ میلی گرم در لیتر باشد ، با این روش قابل اندازه گیری می باشد.

اگر غلظت یون نیترات در آب کمتر از۵/۰ میلی گرم در لیتر باشد ،این روش دقیق نیست ، در این صورت آب نمونه را باید تا ۴۰ زیر صفر سرد کرد و ۲۴ ساعت بعد آن را مورد آزمایش قرار داد .

اگر شوری آب پایین باشد قیمت تصفیه آب کشاورزی آن پایین است .

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM