تصفیه آب SAR

39

 

تصفیه آب SAR

( SODIUM ADSORPTION RATIO )

( SAR ) چیست ؟
مقدارSAR از نسبت سدیم به یون کلسیم و منیزیم محاسبه می گردد . یونهای کلسیم و منیزیم در, تصفیه آب ,عوامل تاثیر پذیری سدیم می باشند.
در ,تصفیه آب ,سدیم و حذف آن نقش بسیار مهمی دارد در تمامی مراحل ,تصفیه آب, مخصوصا برای ,تصفیه آب کشاورزی, استفاده آب با SAR بالا باعث ساختار فیزیکی شکننده خاک کشاورزی می گردد . سدیم ، جذب شده و به مواد خاک کشاورزی افزوده می گردد. وسپس باعث سخت شدن و تراکم خاک می گردد و این عامل باعث خشکی روز افزون و غیر قابل نفوذ در مقابل آب می گردد .
,تصفیه آب صنعتی, و ,تصفیه آب, فیلتراسیون در همه زمینه های صنعتی و کشاورزی کاربرد دارد
میزان شوری آب برای محصولات کشاورزی و ,تصفیه آب کشاورزی, متغیر است
میزان مصرف شوری آب برای آبیاری محصولات مختلف کشاورزی مختلف کشاورزی بستگی به نوع محصول و شرایط آب و هوا دارد. مهمترین علامت آفت محصول کشاورزی به ازای استفاده از آب شور ، کاهش رشد و پایداری معمول محصول می باشد .
تقسیم بندی آب کشاورزی و ,تصفیه آب, کشاورزی
استاندارد بین المللی برای کیفیت, آب, کشاورزی وجود ندارد ، آما در کشورهای مختلف یک محدوده مشخص با کلاس بندی پیشنهاد گردیده است . چندین موارد مهم ,تصفیه آب, کشاورزی شامل SAR , TDS , EC w , استفاده می گردد
در آزمایش ,آب ,کشاورزی این سه مورد ضروری و برای سفارش ,دستگاه تصفیه آب, مورد نیازاست .

گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا

WWW.TAMADONARIYA.COM

شرکت های تصفیه آب صنعتی